Sjukvårdsstatistik

Inom sjukvården är det viktigt för struktur och planering av exempelvis vad som behöver läggas resurser på och hur mycket. Vi tänkte ta upp ett exempel vi nyligen stött på – trycksår.

Tryck/liggsår

Trycksår, eller liggsår som det tidigare kallades, är en följd av att ett område av huden vars cirkulation försämrats på grund av att området utsatts för tryck. För den som som är frisk och rörlig så blir detta nästan aldrig ett problem eftersom vid obehag så byter man ju gärna ställning där man ligger eller sitter.Har man däremot svårt att röra sig själv så riskerar man att trycket blir långvarigt, vilket innebär att cirkulationen, på grund av det långvariga trycket kan påverkas allvarligt. Det som händer då är att hudens celler varken får näring eller syre samt kan inte göra sig av med restprodukter. Det är då som trycksår uppstår.

Statistik

I en rapport skriven av Nordic Health Economics så berättar man om en mätning gjord av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) där man mätte och registrerade den totala förekomsten av trycksår under en vecka, våren 2011. Mätningen omfattade 21 landsting och 85 kommuner och syftet med studien var att identifiera förbättringsområden och jämföra mellan de olika regionerna, landstingen och kommunerna. Med förbättringsområden så menar man exempelvis att förbättra förebyggandet av trycksår.Mätningen visade här att 16,6 % av patienterna inom de olika landstingen hade ett eller flera trycksår vid mättillfället. Av dessa 16,6 % så kunde ungefär 9 % räknas till den allvarligaste kategorin av liggsår. När man senare under hösten gjorde en uppföljning så hade andelen patienter med trycksår minskat ner till 14,4 %, men hade till våren 2012 stigit igen till 16,1 %. Vi på Statistikersamfundet kan inte dra några säkra slutsatser, men resonerar att möjligen så kan det efter den första minskningen ha brustit något i preventivarbetet – eller så har det bara slumpat sig så att antalet sjunkit och stigit av slumpmässiga orsaker.

Förebyggande

I rapporten går vidare att läsa att man anser att de flesta trycksår går att förebygga genom preventiva åtgärder. Man menar att genom att satsa mer på förebyggande åtgärder istället för själva behandlingen så kan man därigenom minska resurstillgången för behandling av trycksår samt minska lidande för den enskilde patienten.De huvudsakliga faktorer man anser vara de viktigaste förebyggande av trycksår är följande:

  • Hudvård
  • Näringstillförsell
  • Lägesändring
  • Tryckanpassande/utjämnande madrasser

För att läsa hela rapporten, klicka på länken under stycket ”Statistik”.