Historik

Svenska Statistikersamfundet beslutade vid sitt årsmöte 2007 att föreningen skulle fusioneras med Statistiska föreningen och b ilda en ny sammanslagen förening. Det som från början väckte tankarna på en sammanslagning var en debattartikel i Statistiska föreningens tidskrift kallad Konfidensen.

Diskussioner hade då förts i många år och redan 2005 tillsattes en utredningsgrupp som skulle förbereda och ta fram olika förslag på hur fusionen skulle gå till. År 2008 togs så beslut om samgående. Svenska statistikersamfundet hade då funnits sedan år 1962 då det bildades. Statistiska Föreningen hade funnits sedan år 1901 och var en förening där medlemmarna kunde utbyta erfarenheter och som skulle verka för utveckling inom statistik. Namnet på den nya föreningen är Svenska statistikfrämjandet.

Svenska Statistikfrämjandet

År 2009 påbörjades arbetet inom den nya föreningen och bland annat gick en enkät ut till medlemmarna för att få in synpunkter om hur den etiska koden skulle formuleras. En etisk kod fanns redan i många andra länder som till exempel USA och Storbritannien. Efter att många bra synpunkter kommit in kunde så en etisk kod för Sverige också antas. I den etiska koden finns som huvudpelare:

”Ytterst är hela samhället beroende av hur statistiker förfar inom det område som de specifikt behärskar. Alla måste därför kunna lita på att statistikern uppfyller sin roll i samhället på ett korrekt och samvetsgrant sätt.” som står att läsa i dokumentet ”Svenska statistikfrämjandets etiska kod för statistiker och statistisk verksamhet”.